Privacy reglement – Huisartsenmaatschap Tussendijken – Rotterdam
Mathenesserdijk 491 3026 GK Rotterdam Tel:010-4763822 Spoed kies optie 1

Privacy reglement

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Huisartsenmaatschap Tussendijken volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar ze voor verstrekt zijn. Om er op toe te zien dat wij, Huisartsenpraktijk Tussendijken, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld.

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die huisartspraktijk Tussendijken heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

a)    Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;

b)    Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;

c)    Doeleinden zijn:

-gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling,  consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);

-gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de  organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.

-ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.

-andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

 2)  Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

a)  Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande  voorwaarden is  voldaan:

-de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk)  verleend;

-verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;

-verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;

-verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.

b)  Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van  volgende voorwaarden is voldaan:

-verwerking geschiedt door de medewerkers van Huisartsenpraktijk Tussendijken voor  zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt  noodzakelijk is;

-verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is  voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren  risico, dan wel voor zover dat  noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;

c)  Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:

-een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of

-de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek  en statistiek.

3)  Organisatie van de informatiebeveiliging

Huisartsenpraktijk Tussendijken heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

a)    Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract verplichten alle medewerkers zich hiertoe.

b)    Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;

c)    Papieren gegevens worden buiten bereik van patiënten bewaard en zo snel mogelijk digitaal verwerkt waarna versnipperd in de papierversnipperaar;

d)    Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn de systemen voorzien van een wachtwoord. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk. Bij het langdurig verlaten van de ruimte dient de bevoegde uit te loggen uit het systeem en de deur op slot te doen;

e)    Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

4)  Rechten van de patiënt

a)    De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

b)    De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt .

c)    De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn ).

d)    De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

e)    Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;

f)     Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk;

g)    Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als een patiënt verzoek doet om inzage in of correctie van persoonsgegevens, moet de patient zich altijd legitimeren. Een patiënt  kan alleen diens eigen gegevens corrigeren of inzien, tenzij er een wettelijk vertegenwoordiger is.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van Huisartsenpraktijk Tussendijken treedt in werking in 29-06-2014 en is gepubliceerd op de website www.tussendijken.com.